14 พฤศจิกายน 2554

้่ประวัติส่วนตัว

    นางสาว วิภาดา   พฤหัสนันท์  
    
    คบ.2 สังคมศึกษา 
   
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง